Young, J. (2016). Enjoyment: Fresh clues for coaches. ITF Coaching & Sport Science Review, 24(68), 24–26. https://doi.org/10.52383/itfcoaching.v24i68.176