Young, Janet. 2016. “Enjoyment: Fresh Clues for Coaches”. ITF Coaching & Sport Science Review 24 (68). London, U.K.:24-26. https://doi.org/10.52383/itfcoaching.v24i68.176.