Young, J. (2016) “Enjoyment: Fresh clues for coaches”, ITF Coaching & Sport Science Review . London, U.K, 24(68), pp. 24–26. doi: 10.52383/itfcoaching.v24i68.176.